انگلیسی
شنبه ٠٢ بهمن ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: علی دقیق   

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی : adaghigh@gmail.com

a_daghigh@sbu.ac.ir                                 

 

مقالات کنفرانس

1- A. Daghigh, H. Javadi and H. Torkaman, “Improved design of coreless axial flux permanent magnet synchronous generator with low active material cost” 6th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC 2015), Tehran, Iran. (IEEE indexed)

2- A. Daghigh, M. B. B. Sharifian, M. Farasat "A Modified Direct Torque Control of IPM Synchronous Machine Drive With Constant Switching Frequency and Low Ripple in Torque", ICEE 2010, Esfahan, Iran (IEEE indexed)

3- M. Farasat, A. Daghigh, M. R. Feyzi "Influence of Rotor Pole Number on the Harmonic Content of Air-gap Flux Density in Surface Mounted Permanent Magnet Synchronous Machines", ICTPE 2010, Tabriz, Iran.

4- N. Taghizadeghan, M. B. B. Sharifian, A. Daghigh, E. Babaei "A New Scheme to Direct Torque Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Machine Drive for Constant Inverter Switching Frequency and Low Torque Ripple ", ICEMS 2011, Beijing, China.(IEEE indexed)

5- علي دقيق، رحيم عجبي فرشباف ، حجت حاتمي و محمد باقر بناء شريفيان، "ارائه روش کنترل موتور سنکرون IPM با استفاده از مفهوم شار روتور توسعه يافته جهت کاهش ريپل گشتاور و شار در ساختارهاي مبتني بر SVM DTC "، بيست وششمين کنفرانس بين المللي برق، آبان 1390، پژوهشگاه نيرو، تهران، ايران. (PSC 2011)

6- حجت حاتمي، علي دقيق " روش کاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راه اندازي در موتورهاي القايي "، بيست وششمين کنفرانس بين المللي برق، آبان 1390، پژوهشگاه نيرو، تهران، ايران. (PSC 2011)

7- حجت حاتمي، سجاد نجفي روادانق، رحيم عجبي فرشباف و علي دقيق " برآورد و پيش بيني بار در پروژه مطالعات شبکه فوق توزيع تبريز "، بيست وششمين کنفرانس بين المللي برق، آبان 1390، پژوهشگاه نيرو، تهران، ايران. (PSC 2011)

8- علي دقيق، سجاد نجفي روادانق، حجت حاتمي و رحيم عجبي فرشباف، "کنترل بدون سنسور موتور سنکرون IPM با استفاده از روش SVM DTC در سرعت هاي پايين و با در نظر گرفتن نويز اندازه گيري"، نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، ارديبهشت 1390، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، ايران. (ICEE 2011)

9- حجت حاتمي، محمد باقر بناء شريفيان، علي دقيق و رحيم عجبي فرشباف، "توزيع چگالي جريان هارمونيکي ترانسفورماتورهاي سه‌فاز توزيع تحت بارهاي غيرسينوسي با استفاده از المان محدود"، نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، ارديبهشت 1390، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران، ايران. (ICEE 2011)

10- علي دقيق، حميد جوادي، " تنظيم ضرايب کنترل‌کننده‌هاي PI با استفاده از الگوريتم ژنتيک در ساختارهاي مبتني برSVM DTC با هدف کاهش ريپل گشتاور و شار" بيست و يکمين کنفرانس مهندسي برق ايران، ارديبهشت 1392، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران. (ICEE 2013)

11- علي دقيق، حميد جوادي، حسین ترکمن " تأثیر شکل قطب‌های ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار محور بر محتوای هارمونیکی ولتاژ خروجی و چگالی شار فاصله هوایی" بيست و دومین کنفرانس مهندسي برق ايران، ارديبهشت 1393، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ايران. (ICEE 2014)


12- علی دقیق، حمید جوادی و حسین ترکمن، "طراحی بهبودیافته ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار محور بدون هسته باهدف کاهش هزینه و با در نظر گرفتن محدودیت‌های مکانیکی"، بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE 2015)، تهران، ایران.

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.